I v novém školním roce přinášíme ověřenou nabídku zájmových kroužků. V přehledu uvádíme název kroužku, jméno vedoucího, cenu za jedno pololetí, náplň, věk účastníků, pro které je určen, termín, kdy bude kroužek pravidelně probíhat. Všechny kroužky se budou konat v prostorách školy buď v budově ve Školní ulici, nebo na Žižkově. Vyplněnou přihlášku odevzdejte vedoucímu kroužku, který vám může dát i bližší informace. Pololetní kurzovné (pokud není uvedeno jinak) zaplaťte prosím na prvním setkání kroužku, nejpozději však do 22. 9. 2017 hotově vedoucímu kroužku. Činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 11. 9. 2017.


BUDOVA VE ŠKOLNÍ ULICI
Předškoláček Školní ulice Mgr. S. Máčalíková, Mgr. K. Šmídová 500,- Kč za celý rok

Naším cílem bude připravit Vašeho předškoláčka  na vstup do školy.

S předstihem se adaptuje na nové prostředí, seznámí se s novými kamarády, „doladí“ školní připravenost a zábavnou formou si vyzkouší školní činnosti. Zaměříme se na prostorovou orientaci a matematické pojmy, rozcvičíme mluvidla a rozšíříme slovní zásobu, budeme pracovat ve skupinkách, procvičíme jemnou motoriku, grafomotoriku, hudební cítění – rytmus, paměť, pozornost a myšlení.

Setkání budou probíhat 1x měsíčně vždy první pondělí v měsíci od 15 do 16 hodin. První schůzka 2. 10. 2017, na které proběhne i platba.

 

Kroužek angličtiny pro žáky 1. a 2. tříd

Ing. J. Klabanová  650,- Kč

Kroužek se schází jedenkrát týdně  v malých skupinách dětí. Pracujeme se slovíčky z oblastí jako jsou např. barvy, čísla, zvířátka, hračky, rodina, dům, škola, oblečení, jídlo, roč. období, svátky. Učíme se písničky a říkanky, rozumět jednoduchým pokynům a používáme velmi jednoduchou konverzaci k výše zmíněným okruhům. Žák potřebuje kromě „chuti do učení“ desky na zakládání pracovních listů, penál s pastelkami a sešit formátu A5.

Schůzky budou probíhat v úterý od 13.45 do 14.3 hod.

 

Kroužek keramiky Mgr. S. Máčalíková, Mgr. P. Skryjová, Mgr. J. Weiszová  750,- Kč

Na žáky čekají rozmanité tvořivé činnosti, různé výtvarné techniky a především práce s keramickou hlínou. Pro žáky od  1. ročníku. Schůzky  se budou konat  vždy v úterý od 13.45 do 15.15 hod., poprvé 12. 9. 2017.

 

Výtvarný kroužek  Mgr. P. Skryjová
750,-Kč
Děti se naučí pracovat s různými materiály a seznámí se se zajímavými výtvarnými technikami.
Pro žáky od 2. ročníku. Schůzky se budou konat 1× za 14 dní ve čtvrtek od 13.45 do 15.15 hodin v učebně č.17, poprvé 14. 9. 2017.

Šikovná dívka Mgr. M. Szabóová 750,- Kč

Kroužek je určen dívkám 1. stupně, které rády tvoří, chtějí se naučit přišít si knoflík, seznámit se s háčkováním a při práci si rády zpívají. Scházet se budeme 1x týdně ve středu 5. vyučovací hodinu.

 

Konverzace v anglickém jazyce pro žáky 8. a 9. tříd Bc. M. Nicholls 650,- Kč

Kroužek je určen pro pokročilejší žáky, kteří chtějí využít svých znalostí v konverzaci a zároveň se zábavnou formou naučit nové gramatické jevy a rozšířit si slovní zásobu nad  rámec běžného učiva. Cílem je nejen zdokonalit žáky ve všech jazykových dovednostech, ale i připravit je na studium na střední škole.

Nejde o doučování, počet míst je omezen.

Schůzky budou probíhat každé pondělí od 15.30 – 16.15 hod.

 

Holokaust za 2. světové války Mgr. P. Vokálová 650,- Kč

Kroužek se bude scházet v úterý jedenkrát za 14 dní v rozsahu 2 hodin. Je určen primárně pro žáky 8. a 9. tříd. Žáci se seznámí s osudy obyčejných lidí, jak žili, jak vnímali válku, jaké změny se jim kvůli válce staly. Na žáky čekají deníky, dokumenty, filmy k dané tématice. Seznámí se s osudy Židů před, během a po druhé světové válce.

Pomůcky: sešit 524, penál; první schůzka 12. 9. 2017 ve 13.45 hod.

 

Příprava z českého jazyka k přijímacím zkouškám Mgr. R. Martínková Cena za celý kurz 520,- Kč

Na jednotlivých hodinách si budou žáci rozmanitými výukovými metodami upevňovat a prohlubovat učivo potřebné k přijímacím zkouškám. V rámci procvičování si žáci také vyzkouší testy Cermat. Po přijímacích zkouškách v měsíci dubnu kroužek končí.

Termín konání: ve čtvrtek odpoledne, bude upřesněno.

 

Příprava z matematiky k přijímacím zkouškám Mgr. L. Líbalová Cena za celý kurz 520,-Kč
Na jednotlivých hodinách si budou žáci rozmanitými výukovými metodami upevňovat a prohlubovat učivo potřebné k přijímacím zkouškám. V rámci procvičování si žáci také vyzkouší testy Cermat. Po přijímacích zkouškách v měsíci dubnu kroužek končí.

Termín konání: ve čtvrtek odpoledne, bude upřesněno.

 

BUDOVA NA ŽIŽKOVĚ

 Předškoláček v  budově na Žižkově 

Mgr. A. Benešová, Mgr. O. Sasková  500,- Kč za celý rok

Kroužek je určen pro budoucí prvňáčky. Při našich setkáváních se zaměříme na prostorovou orientaci, rozvoj jemné motoriky, zrakového a sluchového vnímání. Zazpíváme si a zahrajeme si hry. Seznámíme se prostředím školy a s budoucími spolužáky.

Setkání budou probíhat 1x měsíčně vždy první pondělí v měsíci. První schůzka bude 2. 10. 2017, na které proběhne i platba.

 

Kroužek angličtiny pro žáky 1., 2.  tříd 

Ing. J. Klabanová  650,- Kč

Kroužek se schází jedenkrát týdně  v malých skupinách žáků. Pracujeme se slovíčky z oblastí jako jsou např. barvy, čísla, zvířátka, hračky, rodina, dům, škola, oblečení, jídlo, roční období a svátky. Učíme se písničky a říkanky, rozumět jednoduchým pokynům a používáme velmi jednoduchou konverzaci k výše zmíněným slovním okruhům. Žák potřebuje kromě „chuti do učení“ desky na zakládání pracovních listů, penál s pastelkami a sešit formátu A5. Schůzky budou probíhat  v pátek, pro 1. roč. od 13.00 do 13.45 hod.,  pro 2. roč. od 14.00 do 14.45 hod.

 

PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU

 

Jméno žáka:

 

 

……………………………………….........

 

Třída: …………

 

Přihlašuji svého syna/dceru do kroužku (název):

 

 

………….....................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….

Podpis rodičů, tel. kontakt:

 

…………………………………………….

 

 

 

PLÁN NA PRVNÍ DNY ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO PRVŇÁČKY

Od pondělí 3. září 2018 do pátku 7. září 2018 zkrácené vyučování. Více informací zde. Od pondělí 10. září 2018 vyučování podle rozvrhu.

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Pondělí od 8.00 hodin do 12.00 hodin. Jiné dny po telefonické dohodě na tel: 312 316 900.

ADAPTAČNÍ KURZ PRO ŽÁKY BUDOUCÍCH 6. TŘÍD

Místo konání: Penzion Sport Seletice u Nymburka. Termíny konání: 6. A 10. - 12. 9.; 6. B 12. - 14. 9.; 6. C 19. - 21. 9.; 6. D 17. - 19. 9. Účastnický poplatek: 1.200,- Kč. Více informací zde.