Podmínky pro stravování ve školní jídelně

Podmínky pro stravování ve školní jídelně

Školní jídelna je součástí základní školy a připravuje obědy pro žáky, zaměstnance, důchodce a cizí strávníky.                                                                                                               

Stravování ve školní jídelně se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., která stanoví, za jakých podmínek se žáci v jídelně stravují.
Výše uvedená vyhláška stanovuje i finanční normativy na nákup potravin. Normativy jsou rozděleny do kategorií podle věku strávníků. Pokud žák dosáhne v průběhu školního roku (1. 9. -31 .8.) věku, který přísluší dané kategorii, pak do této kategorie spadá po celý školní rok.

Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s hlavní kuchařkou a stravovací komisí, na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin. Je veřejně přístupný v jídelně, na stránkách školy nebo www.strava.cz. Změna jídelního lístku je vyhrazena.

Před započetím stravování vyplní nový žák přihlášku, zaplatí poplatek za stravování a zakoupí si bezkontaktní čip v hodnotě 55,- Kč, který je nevratný. Stravné se platí zálohově buď inkasem z účtů, vždy k 20. dni v měsíci, nebo hotově v jídelně nejpozději do 25. dne měsíce na další měsíc. Zaměstnanci pak mohou platit formou srážky ze mzdy, doplatkem.

Jídla podávaná v rámci školního stravování se konzumují v jídelně. Každý žák má v době přítomnosti na vyučování nárok na jeden oběd.  První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole, se považuje za pobyt ve škole. V tento den je možné odebrat oběd do jídlonosičů. Jídlonosiče nesmí být ze skla! Jídlo je určeno k přímé spotřebě a za jeho kvalitu po vynesení z jídelny ŠJ nezodpovídá!

Obědy se vydávají ve stanovenou výdejní dobu.

Při absenci je nutné obědy odhlásit den předem do 14:00! Zpětné odhlašování obědů není možné – pokud si strávník oběd neodhlásí, strava mu propadne bez náhrady.

Informace o stavu svého konta, dostane každý strávník na požádání v kanceláři ŠJ.

Strávníkům, kteří si aktivují připojení na webovou stránku www.strava.cz, je přehled o stavu konta zasílán 1x měsíčně na jeho e-mailovou adresu.

Případné přeplatky stravného jsou automaticky převedeny na září dalšího školního roku.  Strávníci, kteří končí stravování, se musí osobně odhlásit a přeplatky si vyzvednout u vedoucí ŠJ, pokud tak neučiní do konce září následujícího školního roku, přeplatek propadne ve prospěch ŠJ.

Pokud jsou v nabídce 2 hlavní jídla, má každý strávník vždy přihlášený oběd č. 1. Přeobjednávku na oběd č. 2 je nutné provést nejpozději týden předem do 14.00 hodin. Pokud nebude na jeden z druhů jídla přihlášeno více než 20 strávníků, jídlo se nevaří! V době prázdnin a ředitelského volna se nevaří, strávníci jsou včas informováni a automaticky odhlášeni.

Pokud si strávník zapomene čip, vyzvedne si v kanceláři ŠJ náhradní stravenku za poplatek 3,- Kč.

Strávníci se v jídelně chovají ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.  Nevynášejí nádobí z jídelny. Za hrubé porušení řádu ŠJ může být strávník vyloučen ze stravování. Veškeré škody na majetku ŠJ strávníkem způsobené je povinen strávník uhradit.

LYŽAŘSKÝ KURZ PRO 7. ROČNÍKY

1. kurz 27. 1. 2018 - 3. 2. 2018 Penzion Kamenice 2. kurz 3. 2. 2018 - 10. 2. 2018 Jičínská chata Více informací zde

AKCE K UKONČENÍ PRVNÍHO POLOLETÍ

Již v úterý 30. ledna si žáci 1. stupně připomenou olympijský rok plněním sportovních disciplín \"Hejtmanova poháru\". Ve středu 31. ledna se žáci druhého stupně naučí další tanec - tentokrát v rytmu country. Lekce společenského chování je samozřejmou součástí celého dopoledne. Všem prvňáčkům připravujeme slavnostní oběd a těšíme se na setkání s nimi v den předávání jejich prvního vysvědčení.

PŘEDŠKOLÁČEK

Kroužek je určen pro budoucí prvňáčky, kteří se hravou formou seznámí s prostředím školy i s budoucími spolužáky. Setkání se budou konat 1x měsíčně vždy první pondělí v měsíci od 15 do 16 hodin, stejně v obou budovách školy. Těšíme se na vás 6. listopadu a 4. prosince 2017, 8. ledna, 5. února, 5. března, 9. dubna, 7. května a 4. června 2018.