Poskytování informací

Informace o škole jsou poskytovány podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 
Výroční zpráva Základní školy T. G. Masaryka v Poděbradech o činnosti v oblasti poskytování informací  
- zákon č. 106/1999 Sb.
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SUBJEKTU
 
Název subjektu: Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk
 
Adresa: Školní 556, Poděbrady
 
Platná zřizovací listina: schválena dne 26. října 2009 
 
Zřizovatel: Město Poděbrady
 
Právní forma: příspěvková organizace
 
IČ: 61631477
 
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
 
Ředitelka školy: Ing. Miriam Piskačová (jmenovací dekret s platností od 1. srpna 2013)
 
Statutární zástupce ředitelky: Mgr. Vlastislav Sýkora
 
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Jana Smíšková
 
Vedoucí vychovatelka ŠD: Ladislava Pavlíčková
 
Vedoucí školní jídelny: Irena Nováková
 
Poskytování informací o škole
 
(v souladu se zákonem č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím)
 
Informací, kterou je škola povinna poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky v působnosti ředitele školy, nikoliv však komentář, názor na určitou skutečnost, výklad právního předpisu apod. Zákonem jsou jmenovitě určeny informace, které škola nesmí poskytnout.
 
Osoba pověřená poskytováním informací o škole v souladu se zákonem č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 
Mgr. Vlastislav Sýkora
telefonické spojení: 312 316 902
elektronická pošta: sykora@zstgmpodebrady.cz 
 
Působnost a pravomoci ředitele školy dle zákona č. 561/2004 Sb.
 
Rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak, odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se zákonem a školním vzdělávacím programem, odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb, vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření, vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, zajišťuje, aby zákonní zástupci žáků byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka, zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem, odpovídá za zajištění dohledu nad nezletilými žáky ve škole a školském zařízení, stanovuje organizaci a podmínky provozu školy, školní jídelny a školní družiny, odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených škole a předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy.
 
Rozhodování ředitele školy podle Správního řádu o právech a povinnostech v oblasti státní správy
 
Podle § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 školského zákona:
 
§ 17  odst. 3 Přeřazení do vyššího ročníku – zamítnutí žádosti ANO
§ 18 Individuální vzdělávací plán – zamítnutí žádosti o povolení ANO
§ 37 Zamítnutí odkladu povinné školní docházky  ANO
§ 41 Povolení a zrušení individuálního vzdělávání  ANO
§ 46 Přijetí k základnímu vzdělávání NE
§ 47 Zařazení dítěte do přípravné třídy ZŠ NE
§ 49  odst. 1 Přestup žáka NE
§ 49  odst. 2 Převedení žáka do jiného vzdělávacího programu NE
§ 55  odst. 1 Zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání ANO
§ 55  odst. 2 Pokračování v základním vzdělávání NE
 
Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace:
 
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).
Ústní žádost lze vyřídit ústně (jen s výslovným souhlasem žadatele). Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, bude vyzván k podání žádosti v písemné formě.
Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (možno pořídit kopii) nebo na paměťových médiích.
Žádost o poskytnutí zveřejněné informace se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o jejím zveřejnění (nejpozději do 7 dnů od podání žádosti). Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.
Pokud není ze žádosti zřejmé, že směřuje vůči škole a kdo ji podal, je žádost odložena.
Pokud je žádost formulována nesrozumitelně, je žadatel ve lhůtě 7 dnů vyzván, aby žádost upřesnil. Neučiní-li to tak do 30 dnů, je jeho žádost odmítnuta.
Pokud je požadovaná informace mimo působnost školy, je odložena s oznámením důvodu žadateli (škola nemá povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu).
Požadovanou (přímou) informaci poskytne pověřený pracovník žadateli nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.
Pokud škola odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli požadované informace, doručí o tom žadateli ve lhůtě 30 dnů správní rozhodnutí, obsahující mimo jiné i poučení o možnosti odvolání.
 
Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se řídí ředitel školy při výkonu své působnosti
 
Zákon č. 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Vyhláška č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 58/2008 Sb. kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon)
Novela Školského zákona číslo 49/2009 Sb.
Vyhláška 2016/27 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Uvedené předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí  po domluvě s vedením školy.
 
Sazebník úhrad nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle  zákona č. 106/1999 Sb.:
____________________________________________________________________
 
za každou  hodinu výkonu (vyhledávání, zpracování, apod.)         100 Kč
za pořízení jedné strany kopie A4                                                       2 Kč
za pořízení oboustranné kopie A4                                                      3 Kč
za odeslání informace na adresu udanou žadatelem           běžné poplatky za poštovné
____________________________________________________________________     
Žadatel uhradí vyúčtovanou částku v hotovosti při převzetí informace nebo převzetím informace zaslané na dobírku.
 
Výroční zpráva
 
Základní školy T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk
za rok 2016 o činnosti v oblasti poskytování informací  - zákon č. 106/1999 Sb. -
 
V roce 2016 pracovník určený k poskytování informací Mgr. Vlastislav Sýkora oficiálně nepřijal a nevyřizoval žádnou stížnost, podnět nebo oznámení v souladu se Zákonem č. 500/2004., správní řád.
Nebyla vznesena žádná žádost o poskytnutí informace stanovené zákonem č. 106/1999 Sb. § 18.   
 
Doplnění: 
 
nové předpisy z roku 2016 vztahující se k resortu základního školství
 
2016/353 Sb.     Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
 
2016/27 Sb.     Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 
2016/134 Sb.     Zákon o zadávání veřejných zakázek
 
2016/282 Sb.    Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná  reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách
 
Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2016/2017    
 
28. února 2017              Mgr. Vlastislav Sýkora
 
 

LYŽAŘSKÝ KURZ PRO 7. ROČNÍKY

1. kurz 27. 1. 2018 - 3. 2. 2018 Penzion Kamenice 2. kurz 3. 2. 2018 - 10. 2. 2018 Jičínská chata Více informací zde

AKCE K UKONČENÍ PRVNÍHO POLOLETÍ

Již v úterý 30. ledna si žáci 1. stupně připomenou olympijský rok plněním sportovních disciplín \"Hejtmanova poháru\". Ve středu 31. ledna se žáci druhého stupně naučí další tanec - tentokrát v rytmu country. Lekce společenského chování je samozřejmou součástí celého dopoledne. Všem prvňáčkům připravujeme slavnostní oběd a těšíme se na setkání s nimi v den předávání jejich prvního vysvědčení.

PŘEDŠKOLÁČEK

Kroužek je určen pro budoucí prvňáčky, kteří se hravou formou seznámí s prostředím školy i s budoucími spolužáky. Setkání se budou konat 1x měsíčně vždy první pondělí v měsíci od 15 do 16 hodin, stejně v obou budovách školy. Těšíme se na vás 6. listopadu a 4. prosince 2017, 8. ledna, 5. února, 5. března, 9. dubna, 7. května a 4. června 2018.