Vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuální školní rok > Důležité > Informace k hygienickým opatřením

Informace k hygienickým opatřenímInformace k hygienickým opatřením ve škole na začátku školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci,

níže uvádím základní pravidla, která vycházejí z mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví a ze Souboru doporučení MŠMT. Těmito pravidly se škola musí řídit a respektovat je:

 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem z dávkovače, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení je omezen.
 • Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.
 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
 • Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
 • Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test žáků 2. – 9. ročníku se provede první den školního vyučování. Druhý den školního vyučování se budou testovat žáci prvních ročníků a dále se testuje následující týden v pondělí a ve čtvrtek.
 • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 • Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.
 • V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny.
 • Manuály a letáky k testům GENRUI jsou opět k dispozici na webu testování: https://testovani.edu.cz, stejně jako další materiály a informace k organizaci testování.
 • Po vyhodnocení iniciálního testování může být testování dále prodlouženo na další období (např. 1x týdně každé pondělí do konce měsíce září, a to dle aktuální epidemiologické situace, zejména v případných ohniscích nákazy).

 

Děkuji za pochopení, trpělivost a podporu.

Mgr. Vlastislav Sýkora