Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní informace > Školní poradenské pracoviště > Školní psycholog, školní speciální pedagog, asistenti pedagoga, podpora žáků s OMJ

Školní psycholog

Poskytuje bezplatnou psychologickou péči žákům naší školy, psychologické poradenství jejich rodičům či zákonným zástupcům a pedagogům.  Je vázán mlčenlivostí (s výjimkou činů, na něž se ze zákona vztahuje oznamovací povinnost).

Konzultace je možné domluvit prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky na číslech 312 316 993720 148 759.

Konzultační hodiny:

ST - 14:00 - 16:00 hod.

 

Školní speciální pedagog

Poskytuje bezplatnou speciálně pedagogickou péči a poradenskou podporu. Věnuje se realizaci předmětu speciálně pedagogické péče, který je žákům nabízen v rámci podpůrných opatření a je doporučen školským poradenským zařízením. Podílí se na vzdělávání žáků cizinců s odlišným mateřským jazykem.

Konzultace možno domluvit na telefonním čísle 312 316 993 nebo osobně  v pondělí - pátek od 9.00 do 15.30 hod., a to ve třetím patře na hlavní budově ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556.

Konzultační hodiny:

ÚT - 9:00 - 11:00 hod.

PO, ST, ČT, PÁ - po domluvě v odpoledních hodinách

 

Asistenti pedagoga

Pozice asistenta pedagoga (AP) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami byla na naší škole zřízena před více jak deseti lety. Pedagogy byla přítomnost AP, který se systematicky věnoval žákům s různou mírou potřeby podpůrných opatření,  hodnocena kladně. Došlo k poklesu vzdělávacích či výchovných obtíží těchto žáků i ke zlepšení jejich školních výsledků, rovněž i k jejich lepšímu sociálnímu začlenění ve třídě. Stejně pozitivní ohlas měla tato podpora i u rodičů.

V naší škole v současnosti pracuje 9 asistentek pedagoga a 1 školní asistentka. Jejich činnost probíhá  nejen formou přímé podpory žáků ve vyučovací hodině, ale pomáhají jim i mimo vyučování, procvičují učivo, napomáhají s domácí přípravou. Nedílnou součástí jejich práce je spolupráce s rodiči.

Naším cílem je udržení těchto žáků v hlavním vzdělávacím proudu. Díky financování těchto pozic z podpůrných opatření pokračujeme v dlouhodobé a systematické přímé práci s těmito žáky a jejich rodiči, vytváříme podpůrné prostředí, pomáháme při zvládání školních nároků, posilujeme motivaci pro školní práci, posilujeme sebevědomí a sebepojetí těchto žáků i jako prevenci jejich rizikového chování.

Garantem této oblasti je Mgr. Jana Smíšková.

 

Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Naše škola je zařazena od 1. 9. 2021 do seznamu škol určených pro jazykovou přípravu v rámci systémového vzdělávání cizinců ve školách. Přípravě a podpoře žáků s OMJ se věnuje kromě vyučujících českého jazyka v hodinách jazykové přípravy pro cizince také tým pracovníků školního poradenského pracoviště - speciální pedagožka, školní psycholog, výchovní poradci a metodici prevence, kteří pečují o žáky cizince v oblasti sociální a adaptační.

Garantem této oblasti je Mgr. Jana Smíšková.