Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní informace > Školní poradenské pracoviště > Asistenti pedagoga

Asistenti pedagoga

Pozice asistenta pedagoga (AP) pro žáky se sociálním znevýhodněním byla na naší škole zřízena před více jak deseti lety. Pedagogy byla přítomnost AP, který se systematicky věnoval žákům s nízkým sociálně ekonomickým a kulturním statusem, žákům z neúplných rodin, ale též z rodin v krizi (sociálně i emočně strádajícím dětem) a z rodin s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka – tedy žáků z prostředí, kde se jim nedostává dostatečné podpory k řádnému vzdělávání včetně spolupráce zák. zástupců se školou, hodnocena kladně. Došlo k poklesu výchovných obtíží těchto žáků i ke zlepšení jejich školních výsledků, rovněž i k jejich lepšímu sociálnímu začlenění ve třídě. Stejně pozitivní ohlas měla tato podpora i u rodičů, kteří jsou často v takové situaci, že sami nejsou schopni svým dětem pomoci a z finančních důvodů si nemohou dovolit takovou službu někde zajistit.

V naší škole pracují již standardně asistentky pedagoga. S žáky naše paní asistentky pracují nejen formou přímé podpory ve vyučovací hodině, ale pomáhají jim i mimo vyučování, procvičují učivo, napomáhají s domácí přípravou. Nedílnou součástí jejich práce je spolupráce s rodiči.

Naším cílem je udržení těchto žáků v hlavním vzdělávacím proudu. Díky finančním prostředkům, které získáváme z rozvojových programů MŠMT, pokračujeme v dlouhodobé a systematické přímé práci s těmito žáky a jejich rodiči, vytváříme podpůrné prostředí, pomáháme při zvládání školních nároků, posilujeme motivaci pro školní práci, posilujeme sebevědomí a sebepojetí těchto žáků i jako prevenci jejich rizikového chování.

Garantem této oblasti je Mgr. Jana Smíšková.