Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny

Platný od 1. 9. 2017  

Charakteristika školní družiny 

Školní družina (dále jen ŠD) je školské zařízení pro zájmové vzdělávání a je součástí ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady. Oddělení jsou věkově smíšená, jsou zde účastníci (dále žáci) 1. stupně. Družina je pro žáky přihlášené k pravidelné denní docházce podle platných kritérií. Ranní družinu mohou navštěvovat i žáci, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné denní docházce do ŠD na základě platné přihlášky do ranní družiny v souladu s platnými kritérii.

SPECIFIČNOST ŠD

Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním a odpoledne před odchodem domů, nebo do zájmových aktivit. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností, zábavou. Časové rozvržení uspořádání činností se řídí požadavky psychohygieny. Je takové, aby podporovalo zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte. Vychovatelky působí ve ŠD na žáky v době zvýšené únavy z vyučování, dochází k velkému poklesu výkonnosti, a proto jsou vhodné spontánní individuální či skupinové aktivity. Doba a způsob odpočinku se řídí potřebami žáků. Také činnosti zájmové a rekreační nesmějí v režimu ŠD chybět. Pohybová rekreace se vyznačuje vydatnou pohybovou aktivitou venku mimo budovu školy. Příprava na vyučování se prolíná všemi činnostmi. V ranní ŠD jsou zařazovány klidné nenáročné činnosti odpočinkového zaměření, které probíhají spíše individuální formou.

ŠD nabízí činnosti, které svým obsahem a zaměřením navazují na cíle základního vzdělávání a podporuje vytváření klíčových kompetencí.

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO ŠD:

 • Přednostně se přijímají žáci, kteří ještě neprošli zájmovým vzděláváním ve ŠD, tzn. žáci  1. ročníků na základě řádně a pravpě vyplněné přihlášky. Dále se přijímají žáci z druhých ročníků. A poté ostatní žáci 1. stupně do naplnění kapacity ŠD.
 • Včasná úhrada poplatku za ŠD.

Pokud nebudou splněny podmínky podle těchto kritérií, bude žák ze ŠD vyřazen.

PERSONÁLNÍ PODMÍNKY

Zájmové vzdělávání je řízeno plně kvalifikovanými vychovatelkami. Své odborné zaměření průběžně prohlubují v akreditovaných kurzech a samostudiem.

EKONOMICKÉ PODMÍNKY

Pobyt žáků ve školní družině je za úplatu, kterou stanovuje ředitel školy a jeho výše a způsob vybírání je zakotven v řádu ŠD.

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY

Školní družina se nachází na dvou odloučených pracovištích školy – ulice Žižkova a Školní. Družina může využívat veškeré prostory školy.

Oddělení jsou vybavena standardně: koberci, obývacím nábytkem, sedacími soupravami, žákovskými stolky a židlemi. Žáci mají k dispozici hračky, stavebnice, hry, materiál pro výtvarnou a pracovní výchovu, knihy, dětské časopisy. K odpočinku je využívána také audio a video technika.

BEZPEČNOST ŠD

Žáci jsou pod stálým dohledem vychovatelky. Na začátku i v průběhu školního roku vychovatelka seznamuje žáky s bezpečnostními předpisy a ochranou zdraví ve ŠD. Ve ŠD se řídí školním řádem a řádem ŠD.

PEDAGOGICKÁ DOKUMENTACE V ŠD

Přehled výchovně vzdělávací práce. Docházkový sešit pro ranní družinu. Zápisní lístek (Přihláška k pravidelné denní docházce do zájmového vzdělávání ve ŠD). Přihláška k docházce na ranní družinu. ŠVP školní družiny. Roční tématický plán.

CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ 

 • Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.
 • Získávat všeobecný přehled o světě a životě kolem sebe prožitkem v návaznosti na 1. stupeň.
 • Vést žáky k všestranné a otevřené komunikaci.
 • Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti.
 • Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.
 • Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k lidem okolo sebe, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi.
 • Naučit žáky aktivně využívat volný čas, rozvíjet své zájmy, schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 
 • Respektovat psychohygienické požadavky na režim dne, upevňovat hygienické návyky, zvyšovat tělesnou zdatnost.
 • Zvyšovat nároky na mravní výchovu a vytvářet potřebu projevovat pozitivní vztahy v chování a jednání k dětem, sobě a k dospělým.
 • Vést žáky k ochraně životního prostředí a kladnému vztahu k přírodě.
 • Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické a duševní zdraví, dbát na bezpečnost.

FORMY A OBSAH ČINNOSTI

Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost nespojená s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání - vycházky, spontánní aktivity, pobyt venku, výlety, exkurze, slavnosti, sportovní klání a jiné soutěže mezi odděleními. Využití aktuálních nabídek města, kulturních zařízení, DDM a jiných organizací.

Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost - každodenní činnost ve ŠD dle týdenní skladby zaměstnání, dle režimu ŠD a ročního tématického plánu

Využití otevřené nabídky spontánních činností – ranní družina.

Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

Odpočinkové činnosti: klidové činnosti, aktivní odpočinek, rekreační činnost, relaxace; četba, poslech, sledování pohádek, volné malování, vyprávění, spontánní činnosti.

Příprava na vyučování: prolíná se všemi činnostmi; smyslové a didaktické hry, křížovky, hádanky, rébusy, tématické vycházky, vyprávění, četba, domácí úlohy (v čase stanoveném skladbou dne).

DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ. UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávací cyklus je na 3 roky. Ve školním roce probíhá vzdělávání podle tématického plánu ŠD, který je rozdělený do jednotlivých měsíců. Zájmové vzdělávání se neukončuje žádným dokladem. Žáci prezentují své práce na nástěnkách a v prostorách školy. Při některých příležitostných činnostech ve ŠD jsou vydány žákům účastnické listy.

PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je věnován individuální přístup. Vychází se z jejich speciálních vzdělávacích potřeb a ze situací praktického – školního života:

 • Pomoc při zvládání školních nároků, posilování motivace pro práci ve ŠD, oceňování jejich pokroků, snaha o vytvoření pozitivního vztahu k zájmovému vzdělávání a ke škole.
 • Pomoc při porozumění sociálním situacím, při navazování sociálních kontaktů, začlenění do vrstevnického kolektivu.
 • Podpora pozitivních projevů v chování, vytváření prostoru pro rozhovor o problémech, pomoc se zvládáním pravidel a společenských norem chování a dodržováním těchto pravidel.

RÁMCOVÝ PŘEHLED ČINNOSTÍ ŠD

1. DÍTĚ A SVĚT

TÉMA KOMPETENCE VÝSTUPY OBSAH
MÍSTO.KDE ŽIJI

k učení
k řešení problémů

orientuje se ve městě a nejbližším okolí, zvládá cestu do školy, cestu ze školy domů - tématické vycházky do okolí školy a města
  k učení
občanské
zná důležité budovy a služby ve městě a jejich význam - návštěvy kulturních a zdělávacích zařízení
- složky ZIS
  k řešení problémů
k učení
osvojuje si pravidla silničního provozu - didaktické hry
- vycházky městem
- hry a testy
- výtvarná činnost
- četba s ponaučením
LIDÉ A ČAS  k učení
občanské
poznává historii a tradice města, regionu, státu  - poslech, četba, vyprávění regionálních pohádek a pověstí
- výroba zvykoslovných předmětů
- návštěva kulturních zařízení, slavní rodáci
- vycházky a výlety za poznáním, historií a obyčeji
- výtvarná činnost 
  k učení
komunikativní 
dodržuje a plánuje si pravidelný režim dne
využívá účelně svůj volný čas
vytváří návyky na účelnou přípravu na vyučování a vyplnňování volného času 
- hry
- pravidelnost a rytmus činností v ŠD
- psaní domácích úkolů po vycházce (na přání rodičů)
- vyhledávání informací 

2. DÍTĚ A SPOLEČNOST

TÉMA KOMPETENCE VÝSTUPY OBSAH
UMĚNÍ A KULTURA pracovní rozvíjí a prohlubuje estetické cítění, představivost a fantazii - malování, kreslení, modelování, výroba z různých materiálů
- výtvarné soutěže
- výzdoba školy
  občanské získává kladný vztah k umění a kultuře - návštěvy kulturních a vzdělávacích zařízení
- besedy a vyprávění o umělcích v různých uměleckých oborech
  komunikativní
sociální a interpersonální
rozvíjí smysl pro rytmus a prostorové cítění, zvlácá jednohlasý zpěv - poslechy, hraní na Orffovy nástroje
- zpívání a tancování pro radost, nácvik tanečků
- tématické hry
  komunikativní pečlivě vyslovuje a správně se vyjadřuje - dramatizace, básničky, vlastní vyprávění, rozpočitadla, jazykolamy, společenské hry
MEZILIDSKÉ VZTAHY komunikativní
k řešení problémů
občanské
sociální a interpersonální

rozpoznává vhodné a nevhodné chování
utváří kladné vztahy k dospělým a dětem
posiluje a obohacuje vzájemnou komunikaci
zvládá kultivovaný projev
chápe význam a podstatu tolerance, empatie, vzájemné úcty
osvojuje si základy slušného chování a společenského chování

- každodenní výchovné působení na děti
- pozdrav, podání ruky, stolování, seznamování, komunikace slovní i mimoslovní, naslouchání druhému
- dramatická výchova
- poslech a četba s ponaučením
- vyprávění vlastních zážitků - rozbor, hodnocení
- seznamovací a poznávací kolektivní hry
- mediální orientace
- tématické hry
 

3. DÍTĚ A PŘÍRODA

TÉMA KOMPETENCE VÝSTUPY OBSAH
ROZMANITOSTI PŘÍRODY k učení
pracovní
komunikativní
k řešení problémů
seznamuje se s rozmanitosní a proměnlivostí přírody živé i neživé - vycházky a pobyty v přírodě
- vyprávění, společná četba, soutěže, hádanky, výtvarná činnost, pracovní činnost
- prohlížení knih a časopisů, videa
- stavění domečků z přírodnin
- sběr přírodnin a jejich využití ve Vv a Pv
- exkurze
- poznávání rostlin (jejich využití)
- soutěže, hry
  komunikativní
k učení
rozlišuje znaky a zvláštnosti ročních období - vycházky, pobyty v přírodě
- pranostiky, básničky a písničky k tématu
- sledování počasí a klimatických změn
- soutěže, hry
VLIV ČLOVĚKA NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ komunikativní
sociální a interpersonální
občanské
získává a upevňuje pozitivní vztah k přírodě - vycházky a pobyty v přírodě
- četba a vyprávění
- Vv, Pv, Hv
- hry, kvízy, soutěže
  komunikativní
sociální a interpersonální
pracovní
občanské
rozlišuje kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí - ukázky správných a špatných řešení v oblasti ekologie
- třídění odpadu
- besedy, diskuze
- tématické vycházky
- Vv, Pv

4. DÍTĚ A ZDRAVÍ

TÉMA KOMPETENCE VÝSTUPY OBSAH
PEČUJEME O SEBE A OKOLÍ k řešení problémů
pracovní
upevňuje, dodržuje a dále rozvíjí získané zdravé životní a hygienické návyky, duševní pohodu, sebe obsluhu - průběžná péče o osobní hygienu
- úklid her, hraček a pomůcek, se kterými dítě pracuje
- péče o své i svěřené věci
- besedy
  občanské
k řešení problémů
komunikativní
dokáže poskytnout pomoc podle svých možností nebo o ni požádá - četba pohádek a příběhů s ponaučením
- dramatizace
- tématické hry
BEZPEČNÝ SVĚT k řešení problémů
komunikativní
občanské
pracovní
ví co je záchranný integrovaný systém
pamatuje si důležitá telefonní čísla
dokáže přivolat pomoc
- besedy, četba s ponaučením, tematické hry, soutěže, dramatizace, exkurze ZIS
- Vv
VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH sociální a interpersonální
komunikativní
rozvíjí, utužuje a posiluje svou tělesnou zdatnost a pohybové a manipulační dovednosti - pravidelný pohyb na hřišti, sportovní hry a soutěže, míčové hry, honičky, turistické vycházky
  komunikativní
sociální a interpersonální
osvojuje si a používá sportovní chování (fair-play)
spolupracuje ve skupině, respektuje názory druhých
- kolektivní sportovní hry
- soutěže v družstvech