Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní informace > Školní poradenské pracoviště > Preventivní aktivity 2023/2024

Preventivní aktivity 2023/2024

Adaptační kurzy pro žáky 6. ročníků

Adaptační kurz se stal nedílnou součástí zahájení školního roku žáků 6. ročníků naší základní školy. Přechod z 1. stupně na 2. stupeň je velkou a náročnou změnou. Některým žákům se se změnou školy mění nejen množství požadavků, které jsou na ně kladeny, ale především sociální prostředí – učitelé a kolektiv spolužáků. Tuto životní změnu a společný začátek se snažíme žákům usnadnit skrze adaptační kurzy. Podstatou kurzu je, aby se noví spolužáci poznali a zároveň spolužáci, kteří se již znají, dostanou příležitost se poznat jinak a více, než jak jim nabízí školní prostředí.  Naučí se spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému. Cílem adaptačního kurzu není tedy jen seznámení se v kolektivu a navození vztahu se svým třídním učitelem, ale především nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování třídního kolektivu.

Adaptační kurzy probíhaly v září a celkem se jich zúčastnilo 73 žáků. Připravené aktivity byly rozloženy do dvou dnů a probíhaly ve škole i mimo ni pod vedením zkušených členů Školního poradenského pracoviště - školní psycholožky, speciální pedagožky, výchovné poradkyně a školních metodiček prevence.

Na první den byl naplánován turistický výlet do CHKO Broumovsko. Během dne jsme také posílili vzájemnou spolupráci, komunikaci a toleranci při několika sportovních aktivitách. Při neřízených činnostech jsme utužovali a stmelovali vzájemné vztahy.

Druhý den jsme zahájili ve škole a dopoledne jsme strávili aktivitami, které měly za cíl podpořit formování spolupracujícího a funkčního kolektivu. Žáci rozvíjeli své sociální dovednosti během různých interaktivních her, utužovali vzájemné vztahy, učili se a rozvíjeli vlastní sebereflexi a dovednosti komunikovat, sdílet i aktivně naslouchat druhým, vyjadřovat vlastní názor a tolerovat názory druhých. Po obědě jsme se věnovali skupinovým sportovním činnostem, při kterých se žáci mohli poznat blíže a z jiných úhlů, a které podpořily pozitivní vazby mezi spolužáky. Příznivé klima považujeme za významnou primární prevenci případného rozvoje rizikových jevů a vzniku nežádoucích projevů chovaní ve skupině. Ze zpětné vazby vyplynula jednoznačná spokojenost žáků i učitelů s absolvovaným adaptačním kurzem.

PhDr. Petra Marešová, školní metodička prevence

 

Opravdový příběh cesty drogové závislosti

REVOLUTION TRAIN je projekt protidrogové prevence. Jedná se o multimediální mobilní vlakovou soupravu, která se formou interaktivního a zážitkového vzdělávání snaží o primární prevenci u vybrané cílové skupiny - především u žáků ve věku 12 - 17 let. Cílem je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a efektivním způsobem tak ovlivnit jeho pohled na legální a nelegální drogy.

Žáci 9. ročníku si prošli šest stříbrných vagonů, čtyři kinosály a osm interaktivních místností. Celý projekt je velmi zaujal a silně na ně zapůsobil.   

 

 

Zdravý život bez nikotinu

V rámci prevence rizikového chování proběhlo na naší škole třídní setkání na téma „Zdravý život bez nikotinu“. Cílem tohoto setkání bylo odradit žáky od prvního zapálení cigarety, užití nikotinového sáčku a vapování. Žáci při rozmanitých preventivních aktivitách získávali informace o složení těchto výrobků, o negativním vlivu na naše zdraví, o vytváření závislostí, ale i o finanční nákladovosti. Žáci pracovali převážně ve skupinách, vytvářeli vlastní návrhy, diskutovali, improvizovali, nacvičovali, jak říci ne.

Žáci 2. stupně si navíc položili otázku, jaký dopad má pěstování tabáku na nás a naši planetu, zamýšleli se nad dopady tabákového průmyslu nejen na zdraví lidí, ale i např. na ekologii, na zemědělství, průmysl, životní prostředí. Následně téma kreativně znázornili při skupinové práci, vzniklá díla byla vystavena v kmenové třídě.  

PhDr. Petra Marešová a Mgr. Veronika Slavětínská, školní metodičky prevence