Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní informace > Školní poradenské pracoviště > Preventivní aktivity 2023/2024

Preventivní aktivity 2023/2024

Správná třída

V závěru školního roku proběhlo ve všech ročnících dvouhodinové třídní setkání Správná třída. Šlo o aktivitu, na základě které upevňujeme pozitivní klima tříd, tzn. vytváří se  prostor pro to, aby žáci mohli lépe poznat názory a postoje ostatních, vyjasňují se  představy o tom, jak by měla vypadat třída, ve které by žáci byli spokojeni. Z dlouhodobého hlediska tato činnost naplnila cíle RVP i Programu proti šikanování ve škole (příloha Preventivního programu školy – Minimálního preventivního programu 2023/2024): žák respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství. Setkání posloužilo nejen jako nástroj evaluace uplynulého období, ale zároveň i jako nástroj plánování nového školního roku – žáci si mohli uvědomit, jaká je jejich třída a zároveň si udělat vizi, jak by chtěli v rámci třídy v budoucnu koexistovat. Vyučující zpracovali ze setkání zpětnou vazbu, která bude mj. podkladem pro činnosti ŠPP v oblasti prevence rizikového chování žáků.

Pro ilustraci uvádíme příklady zpětných vazeb a několik fotografií z aktivity:

  • Celé třídní setkání hodnotím velice přínosně. Ukázalo žákům, jak je důležité umět spolupracovat, naslouchat si, hledat společná řešení. Tyto aktivity pomohly žákům lépe se poznat a posílit týmového ducha ve třídě. Pozitivně hodnotím, že žáci argumentovali a obhajovali svá tvrzení. Bylo vidět, že nad svými návrhy přemýšleli a snažili se najít společnou řeč se svými spolužáky. Zároveň se dokázali respektovat a řešit otázky společně, což přispělo k vytvoření příjemné atmosféry ve třídě. Tyto aktivity zároveň žákům pomohly uvědomit si, co je pro ně ve třídním kolektivu důležité a jak může každý z nich přispět k tomu, aby byla naše třída co nejlepší. Doufám, že se nám příští rok společně podaří realizovat některá naše předsevzetí a vytvořit tak lepší prostředí, ve kterém se budou všichni cítit dobře.
  • Na závěr setkání jsme si povídali nejen o tom, co jsme dělali a jak se žákům dnes pracovalo, ale také o tom, čím vším naše třída „prošla“, co se nám podařilo, co pro to každý udělal, a jak se teď ve třídě cítíme. Žáci se shodli na tom, že jsou ve třídě spokojeni, že se naučili spolu komunikovat, pomáhat si, vycházet si vstříc a tolerovat se. Dnešní setkání jim pomohlo si toto vše uvědomit.
  • Jak vypadá správná třída? Tuto otázku si položila třída 6. C během třídního setkání v pátek 21. června 2024. V rámci různých aktivit žáci vybrali několik vlastností, které by měla mít správná třída. V ideální třídě by měla panovat dobrá nálada a veselí. Slabší žáci by neměli být šikanováni, spolužáci by si měli navzájem pomáhat a podporovat se. Měli by si být ochotni půjčovat materiály k opisování, měli by spolu kamarádit, každý by měl mít příležitost ukázat, co umí, a správná třída by měla respektovat paní učitelku.

  • Třídní setkání bylo zahájeno krátkým seznámením s aktivitami a přibližným harmonogramem. Následně byli žáci pomocí webové aplikace Classroomscreen náhodně rozděleni do dvojic. Někteří byli zpočátku trochu nejistí, ale poměrně rychle začali spolupracovat. Z nabídky tvrzení společně vybrali sedm, které dle nich nejlépe vystihují „správnou třídu“. Za využití náhodného losování byli spojeni do čtveřic, ve kterých porovnávali své závěry, debatovali a přijímali kompromis za účelem vybrat sedm tvrzení, na kterých se shodne celá skupina. Někteří řadili tvrzení dle priority. Následně vybraná pravidla nalepili na papír a doplňovali je o hesla, která mají s pravidly spojitost a jsou pro ně důležitá. Zejména v této části se projevovali silné stránky jednotlivých žáků. Někteří se chopili organizace a rozdělení úkolů ve skupině, jiní se více zapojovali do diskuze nebo se zaměřili na grafické zpracování plakátu. V další části již pracovali jako jedna skupina. Nejprve bylo zaznamenáno, kolikrát se dané tvrzení objevilo na seznamu skupin. Diskutovali jsme o tom, jaké aktivity a činy si pod jednotlivými pravidly představují. Co konkrétně ve třídě funguje a naopak nefunguje. V rámci diskuze jsme se dostali ke konkrétním situacím, které se ve třídě odehráli, případně si dle žáků zasluhují pozornost. V rámci diskuze došlo k drobným úpravám. Žáci se například shodli že tvrzení „Do dobré třídy chodí všechny děti rády a těší se tam.“ by mělo mít větší váhu než tvrzení „V dobré třídě je stále legrace a veselo.“ To zejména kvůli tomu, že aby se žák do třídy těšil je potřeba splnit více podmínek, než aby tam bylo „jen“ veselo. Pravidla a dílčí úkoly byly zaznamenány do myšlenkové mapy pomocí programu coggle.it. Myšlenková mapa by měla sloužit jako podklad pro sestavení třídních pravidel na příští školní rok a současně si každý žák určí oblast, na které by sám mohl zapracovat a podílet se tak na pozitivní atmosféře ve třídě. Žáci se aktivně zapojovali do diskuze, byli otevření a komunikativní. V případě opakování třídního setkání bych věnovala méně času práci ve dvojici a čtveřici. Naopak bych se více věnovala závěrečné diskuzi. A  jaká je ta naše třída? Ještě nejsme stoprocentně Správnou třídou, ale o svých rezervách víme a společně budeme pracovat i v dalších letech, abychom správnou třídou opravdu byli.

1.png2.pngMgr. Jana Smíšková, výchovná poradkyně

 

Vysvědčení - psychologická podpora

353728117_572146201664982_9021399264708945063_n.jpg  353754118_777505070523588_8409322526694967813_n.jpg

354316504_229509626609488_7730870946654472921_n.jpg  354458312_765324678676490_336814658708801957_n.jpg

356514856_666610041976888_7775412061781009755_n.jpg

 

Kurz k volbě povolání

Během května 2024 jsme realizovali tradiční kurz k volbě povolání. První den kurzu byli žáci převážně ve své kmenové třídě, kde je kariérová poradkyně provedla několika tématy. Žáci se seznamovali se systémem českého školství, poznávali nový způsob podávání přihlášek na SŠ, celý systém přijímacího řízení a zdroje informací k této problematice. Také se věnovali sebepoznání – na co jsou osobnostně zaměřeni, jak se umí učit, jaká znají povolání, vyjadřovali názory na vybrané tematické oblasti. V tento den na žáky čekala ještě zajímavá exkurze do sklárny Crystal Bohemia v Poděbradech, kde mohli poznat nejen provoz tradičního řemesla, ale i náročnost manuální práce ve směnném provozu.

Druhý den se žáci vydali do terénu. Nejprve navštívili Pivovar Nymburk, kde měli opět možnost poznat tradiční regionální podnik, poslechli a prohlédli si postup výroby. Následovala návštěva Středního odborného učiliště strojírenského ŠKODA AUTO a.s. Toto místo žáky velmi zaujalo zejména svým moderním zázemím a propojením vzdělání a kariéry. Následovaly pauza na oběd a přesun do ZOO Chleby, kde měli žáci prostor pro relaxaci po vcelku náročném dni.    

Dále na tyto dva dny navázala ještě beseda s pracovníkem z úřadu práce, který žáky navštíví ještě na podzim v deváté třídě. Žáci v tomto bloku ještě jednou diskutovali o volbě školy, vyzkoušeli si různé aktivity a malé osobnostní testy.

 

Přijímací řízení - pschologická podpora

Krabička první pomoci v průběhu přijímaček[3].png

Jak být dětem oporou při přijímacím řízení[3].png  Jak zatočit se stresem z přijímaček[3].png

340608442_944106809960523_939084925345446939_n[3].jpg  340639637_205854465490929_8168522441481048581_n[3].jpg

 

Čas proměn - beseda o dospívání

V dubnu se žáci 6., 7. a 9. ročníků účastnili besedy od společnosti MP Education na téma dospívání. Beseda byla zaměřena jednak na fyziologické a psychické změny v době dospívání, jednak na preventivní aktivity zaměřené na zdraví reprodukční soustavy, zodpovědné sexuální chování, prevence rakoviny - samovyšetření. Bezpečné prostředí bylo zajištěno rozdělením tříd na chlapecký a dívčí kolektiv, přičemž obě skupiny se dozvěděly informace i o opačném pohlaví. Beseda byla pro žáky velmi poutavá a ohlasy byly velmi pozitivní.

Návrh bez názvu(12).png

 

Březen měsíc bezpečného internetu

V měsíci březnu nás jako každý rok čekaly preventivní aktivity spojené s bezpečím na internetu. Tentokrát jsme se zaměřili především na kyberšikanu.

Kyberšikana, negativní fenomén, se kterým se stále více setkáváme, proto jsme si na měsíc březen připravili pro naše žáky preventivní aktivity zaměřené právě na tuto problematiku. Žáci se seznámili s různými projevy kyberšikany, detailně se zabývali způsoby a příklady, jak se jí účinně bránit a v neposlední řadě se naučili, na koho se obrátit v případě ohrožení.

 

PhDr. Petra Marešová a Mgr. Veronika Slavětínská, školní metodičky prevence

 

Zdravý život bez nikotinu

V rámci prevence rizikového chování proběhlo na naší škole třídní setkání na téma „Zdravý život bez nikotinu“. Cílem tohoto setkání bylo odradit žáky od prvního zapálení cigarety, užití nikotinového sáčku a vapování. Žáci při rozmanitých preventivních aktivitách získávali informace o složení těchto výrobků, o negativním vlivu na naše zdraví, o vytváření závislostí, ale i o finanční nákladovosti. Žáci pracovali převážně ve skupinách, vytvářeli vlastní návrhy, diskutovali, improvizovali, nacvičovali, jak říci ne.

Žáci 2. stupně si navíc položili otázku, jaký dopad má pěstování tabáku na nás a naši planetu, zamýšleli se nad dopady tabákového průmyslu nejen na zdraví lidí, ale i např. na ekologii, na zemědělství, průmysl, životní prostředí. Následně téma kreativně znázornili při skupinové práci, vzniklá díla byla vystavena v kmenové třídě.  

PhDr. Petra Marešová a Mgr. Veronika Slavětínská, školní metodičky prevence

 

Opravdový příběh cesty drogové závislosti

Projekt REVOLUTION TRAIN (RT) jsme vnímali jako jednu z aktivit protidrogové prevence, zařadili jsme ho k celé řadě dalších, kterými naši žáci v rámci prevence rizikového chování ve škole procházejí. Multimediální mobilní vlaková souprava, která na žáky vybrané cílové skupiny – především ve věku 12 - 17 let - působila formou interaktivního a zážitkového vzdělávání, byla našimi žáky i doprovázejícími pedagogy hodnocena velmi dobře. Oceňovali jsme zejména zapojení všech lidských smyslů se snahou maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a efektivním způsobem tak ovlivnit jeho pohled na legální a nelegální drogy. Žáci 9. ročníku si prošli šest stříbrných vagonů, čtyři kinosály a osm interaktivních místností. Celý projekt je velmi zaujal a silně na ně zapůsobil. V hodinách výchovy ke zdraví žáci o návštěvě ještě diskutovali a reflektovali svoje prožitky.

Za velmi přínosné považujeme zpracování dotazníků, které žáci během programu a po něm vyplňovali. Výsledný materiál „Výsledky sběru dat RT pro město Poděbrady 2024“ je pro nás dílčím mapováním situace našich žáků v místě, kde žijí. I z něho budeme vycházet při sestavování Školního preventivního programu (MPP) pro nový školní rok 2024/2025.

 

Ukázka práce školní psycholožky

Ve třídách realizujeme různé aktivity ve spolupráci se školní psycholožkou. Zde aktivita: práce se silnými stránkami - žáci na prvním a druhém stupni.

Návrh bez názvu(14).png

 

Adaptační kurzy pro žáky 6. tříd

Adaptační kurz se stal nedílnou součástí zahájení školního roku žáků 6. ročníků naší základní školy. Přechod z 1. stupně na 2. stupeň je velkou a náročnou změnou. Některým žákům se se změnou školy mění nejen množství požadavků, které jsou na ně kladeny, ale především sociální prostředí – učitelé a kolektiv spolužáků. Tuto životní změnu a společný začátek se snažíme žákům usnadnit skrze adaptační kurzy. Podstatou kurzu je, aby se noví spolužáci poznali a zároveň spolužáci, kteří se již znají, dostanou příležitost se poznat jinak a více, než jak jim nabízí školní prostředí.  Naučí se spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému. Cílem adaptačního kurzu není tedy jen seznámení se v kolektivu a navození vztahu se svým třídním učitelem, ale především nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování třídního kolektivu.

Adaptační kurzy probíhaly v září a celkem se jich zúčastnilo 73 žáků. Připravené aktivity byly rozloženy do dvou dnů a probíhaly ve škole i mimo ni pod vedením zkušených členů Školního poradenského pracoviště - školní psycholožky, speciální pedagožky, výchovné poradkyně a školních metodiček prevence.

Na první den byl naplánován turistický výlet do CHKO Broumovsko. Během dne jsme také posílili vzájemnou spolupráci, komunikaci a toleranci při několika sportovních aktivitách. Při neřízených činnostech jsme utužovali a stmelovali vzájemné vztahy.

Druhý den jsme zahájili ve škole a dopoledne jsme strávili aktivitami, které měly za cíl podpořit formování spolupracujícího a funkčního kolektivu. Žáci rozvíjeli své sociální dovednosti během různých interaktivních her, utužovali vzájemné vztahy, učili se a rozvíjeli vlastní sebereflexi a dovednosti komunikovat, sdílet i aktivně naslouchat druhým, vyjadřovat vlastní názor a tolerovat názory druhých. Po obědě jsme se věnovali skupinovým sportovním činnostem, při kterých se žáci mohli poznat blíže a z jiných úhlů, a které podpořily pozitivní vazby mezi spolužáky. Příznivé klima považujeme za významnou primární prevenci případného rozvoje rizikových jevů a vzniku nežádoucích projevů chovaní ve skupině. Ze zpětné vazby vyplynula jednoznačná spokojenost žáků i učitelů s absolvovaným adaptačním kurzem.

PhDr. Petra Marešová, školní metodička prevence