Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní informace > Povinné informace

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola T.G.Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Poděbrady

Základní účel zřízení - poskytovat základní vzdělávání podle vzdělávacích programů v souladu s platnou právní úpravou

Hlavní činnost - vzdělávání, mimoškolní vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • základní škola, školní družina, zařízení školního a závodního stravování

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola T. G. Masaryka
  Školní 556
  290 01 Poděbrady

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola T. G. Masaryka
  Školní 556
  290 01 Poděbrady

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 312 316 900
  mobilní telefon:  +420 731 156 868

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.zstgmpodebrady.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola T. G. Masaryka
  Školní 556
  290 01 Poděbrady

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  zstgm@zstgmpodebrady.cz

 • 4.8 Datová schránka

  d9xmtd6

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 100089081/0800 (úhrada stravování)

6. IČO

61631477

7. DIČ

CZ61631477 Škola je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zstgm@zstgmpodebrady.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): d9xmtd6

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, 290 01 Poděbrady

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Položka

  Sazba

  za každou  hodinu výkonu (vyhledávání, zpracování, apod.)

  100 Kč

  za pořízení jedné strany kopie A4

  2 Kč

  za pořízení oboustranné kopie A4

  3 Kč

  za odeslání informace na adresu udanou žadatelem

  běžné poplatky za poštovné

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní školou T. G. Masaryka poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • Výroční zpráva za rok 2022

  o činnosti Základní školy T. G. Masaryka Poděbrady Školní 556, okres Nymburk

  v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  a)    počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  -          počet žádostí o informace dle InfZ, které v roce škola obdržela:

  3

  -          počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

  1

  b)   počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

  1

  c)    opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

  -          žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí školy

  o odmítnutí žádosti poskytnutí informace nebyl ve vykazovaném roce vydán

   

  d)    výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

  -          výhradní licence ve vykazovaném roce nebyly poskytnuty

   

  e)     počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

  -          počet stížností podaných dle § 16a InfZ:

  1

  f)    další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

   

  -          škola jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k její působnosti dle InfZ, žádosti je možné podávat ústně nebo písemně adresovat jak na adresu školy, tak na elektronickou adresu podatelny školy, žádost musí splňovat náležitosti § 14 InfZ.

   

   

  V Poděbradech, dne 20. 2. 2023                                 Mgr. Vlastislav Sýkora

                                                                                                 ředitel školy

 • Výroční zpráva za rok 2023

o činnosti Základní školy T. G. Masaryka Poděbrady Školní 556, okres Nymburk

v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

a)     počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

-        počet žádostí o informace dle InfZ, které v roce škola obdržela:

0

-        počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

0

-        počet poskytnutých požadovaných informací po odvolání

1

b)  počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

0

c)   opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

-        žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí školy

o odmítnutí žádosti poskytnutí informace nebyl ve vykazovaném roce vydán

 

d)   výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

-        výhradní licence ve vykazovaném roce nebyly poskytnuty

 

e)    počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

-        počet stížností podaných dle § 16a InfZ:

0

f)    další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

 

-        škola jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k její působnosti dle InfZ, žádosti je možné podávat ústně nebo písemně adresovat jak na adresu školy, tak na elektronickou adresu podatelny školy, žádost musí splňovat náležitosti § 14 InfZ.

 

 

V Poděbradech, dne 7. 2. 2024                                 Mgr. Vlastislav Sýkora

                                                                                               ředitel školy