Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní informace > Informace pro rodiče budoucích prvňáčků > Zápis do první třídy pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

KOORDINÁTOR:

Mgr. Iveta Zahajská

tel. 312 316 902

zahajska@zstgmpodebrady.cz

 

TERMÍN ZÁPISU:

DEN

ČAS

NÁHRADNÍ TERMÍN

Úterý 2. 4. 2024 a středa 3. 4. 2024

13:00 hodin – 17:00 hodin

8. 4. 2024

pro děti, které nebyly ze závažných důvodů u zápisu v řádném termínu

 

Elektronické přihlášky budou zpřístupněny od 1. 3. 2024 do 31. 3. 2024 po kliknutí na tento banner.

 Banner, na který klikněte pro on-line zápis.

 

 

VĚK DÍTĚTE

Povinně:

6 let v době

od 1. 9. 2023

do 31. 8. 2024

Dítě narozené od 1. září 2017 do 31. 8. 2018.

Pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku.

Děti, které se již zúčastnily zápisu v naší škole v loňském roce a zahájí u nás v září povinnou školní docházku, nemusí již zápis opakovat. Rodiče zažádají o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky.

Výjimečně:
5 let k 31. 8. 2024

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

Dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2024:

Zákonný zástupce doloží doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).

Dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2025:

Zákonný zástupce doloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře dítěte.

 

ORGANIZACE ZÁPISU

a)

K zápisu přicházejí zákonní zástupci v termínu v době od 13:00 do 17:00 hodin do budovy ve Školní ulici nebo do budovy na Žižkově (místo zápisu je možné zvolit podle vlastního uvážení).

b)

Zákonný zástupce předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP.

c)

Dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně.

d)

Zápis je rozdělen na formální část a motivační část.

 

 

 

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ

1)       Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu školy včetně spádových obcí. Viz § 36 odst. 5 Školského zákona.

Poté jsou přijímány děti s trvalým pobytem v Poděbradech.

Následují děti s trvalým bydlištěm mimo Poděbrady.

2)       Přijatí žáci se do prvních tříd umisťují do dvou školních budov podle:

a)     přání rodičů označeném na zápisovém listě

b)    místa bydliště.

3)       Do jednotlivých prvních tříd jsou žáci rozděleni s ohledem na:

a)     dodržení nepřekročení maximálního počtu žáků ve třídě

b)    vyrovnaný počet chlapců a dívek

c)     odůvodněný závažný požadavek rodičů.

  

VYHODNOCENÍ PŘIJETÍ

a)

Ve školním roce 2024/2025 může škola přijmout 120 žáků.

b)

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn ve druhé polovině dubna na webových stránkách školy a úřední desce školy pod přidělenými registračními čísly.

 

FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU

a)

Zákonný zástupce dítěte na místě vyplní Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, nebo pokud Žádost vyplní elektronicky, vytiskne ji, podepíše a přinese s sebou.

Ve spolupráci s paní učitelkou vyplní Zápisový list.

b)

Předloží svůj průkaz totožnosti.

c)

Předloží rodný list dítěte.

d)

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

e)

Zákonný zástupce je informován, jak může do zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji např. tzv. Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.

 

MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU

a)

Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte.

b)

Motivační část je zaměřena na orientační posouzení školní zralosti. Hravou formou paní učitelka posuzuje, zda je dítě dostatečně vývojově a sociálně zralé, zda je dobře připravené např. v oblasti motoriky, samostatnosti a zodpovědnosti, posoudí dostatečnou slovní zásobu a elementární počty; jestli zvládá orientaci v prostoru, zda nemá problém s dodržováním denního režimu a jak ovládá základní společenská pravidla.

c)

Škola nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje v souladu s RVP PV.

 

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ PŘI ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

Desatero pro rodiče

Jak může rodič do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. Škola doporučí Desatero pro rodiče dětí předškolního věku – pro možnost dalšího zlepšení vybavenosti dítěte kompetencemi a upozornění na oblasti, na které se mají s dítětem zaměřit.

Nepovinný předmět všestranná tělesná výchova

O výuce všestranné tělesné výchovy od 1. ročníku, která je  součástí ŠVP SPEKTRUM v rozsahu 1 hodiny týdně.

Nepovinný předmět sborový zpěv

O činnosti pěveckého sboru Sedmikráska v rozsahu 2 hodiny týdně.

Odklad povinné školní docházky

O možnosti udělení odkladu školní docházky (v případě udělení odkladu školní docházky možnost vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte).

Výuka pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Individuální pomoc a komunikace se zákonnými zástupci žáků z jazykově odlišného prostředí a ze sociálně znevýhodněného prostředí, pomoc žákům se speciálně vzdělávacími potřebami. Péče o nadané a mimořádně nadané žáky. Informace o systému společného vzdělávání.

 

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE

a)

Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel (obdržených u zápisu) přijatých dětí.

b)

Rozhodnutí se zakládá do spisu dítěte.

c)

Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě do 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

d)

Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí škola tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ DÍTĚTE

a)

Vydá ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

b)

Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.

c)

Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

d)

Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitele základní školy ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

e)

Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

 

 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

a)

Zákonný zástupce dítěte požádá o odklad povinné školní docházky, pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé.

Vyplní žádost o odklad povinné školní docházky.

b)

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.

c)

Zákonný zástupce doloží společně se žádostí, nejlépe v den zápisu, doporučení:                       

- školského poradenského zařízení - (PPP nebo SPC)

- a odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa.

d)

Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil.

Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

e)

Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku.

f)

Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.

g)

Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitel školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

h)

Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

Děkujeme, že jste si pro své dítě vybrali naši školu.

Mgr. Vlastislav Sýkora

ředitel školy