Vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Vnitřní řád školní družiny

Řád školní družiny

Platný od 15. 1. 2019

Mgr. Vlastislav Sýkora
ředitel školy

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Provozní doba ve dnech školního vyučování

– ranní družina: 6:00 – 7:40 hod (příchod do 7:30 hod.)
- odpolední družina: 11:45 – 17:00 hod.

Družina je určena žákům přihlášeným ke každodenní docházce na základě řádně vyplněné Přihlášky k zájmovému vzdělávání ve ŠD.

Oddělení družiny se naplňuje do maximálního počtu 30 žáků (vyhláška o zájmovém vzdělávání č. 74/2005 Sb. v platném znění).

Hlavní činnost probíhá v době od 12:30 do 13:45 hod. Tato doba není vhodná pro vyzvedávání a odchody žáků.

Užívání prostorů školy – příležitostně může družina využívat tělocvičnu, kuchyňku, hřiště a počítačové pracovny. Zde se žáci i vychovatelky řídí podle stanovených pravidel.

Činnost organizovaná ve ŠD je dána tématickým plánem. Družina umožňuje žákům odpočinek, zájmové činnosti a různými formami i přípravu na vyučování.

V době od 14:00 do 15:00 hod jsou žáci (dle počasí a předchozích činností) zaměstnáni mimo školu, nebo činnostmi vyžadující delší čas. Proto v této době nejsou možné odchody žáků.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ A DOCHÁZKA DO ŠD:

Zákonný zástupce přihlašuje žáka k pravidelné denní docházce do zájmového vzdělávání ve ŠD písemně (Zápisní lístek - Přihláška). V přihlášce je uveden rozsah docházky (OD - DO) a způsob odchodu žáka (SÁM – DOPROVOD).

Pokud žák odchází v doprovodu nezletilého sourozence, pokládá se toto za samostatný odchod žáka.

Omluvu nepřítomnosti, odchylky v pravidelné docházce, změny odchodů, doprovody, odhlášení žáka z družiny sdělí zákonný zástupce vždy písemně. Z bezpečnostních důvodů nelze žáky uvolňovat pouze na základě telefonické žádosti, SMS, emailu nebo ústního sdělení nezletilého žáka.

O přijetí do družiny rozhoduje ředitel školy nebo obec v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a s vyhláškou o zájmovém vzdělávání č. 74/2005 Sb v platném znění.

Zákonní zástupci, nebo jimi pověřené osoby přebírají za žáka plnou zodpovědnost v případě předčasného odchodu ze ŠD (jinak než je uvedeno v zápisním lístku - přihlášce) a v době přechodu do jiných zájmových aktivit až do návratu do ŠD.

Předčasné odchody domů nebo do jiných zájmových útvarů akceptujeme pouze v případě, pokud nenarušují plnění Školního vzdělávacího programu ŠD.

Povinností vychovatelky není sledovat a posílat žáky do jiných zájmových aktivit mimo ŠD a

proto nemůže zaručit jejich odchody mimo časy uvedené níže.

Možné odchody ze ŠD:
- hlavní budova: 13:45 – 14:00 hod, 15:00 – 17:00 hod (odchody jsou možné pouze postranním schodištěm školy)

- Žižkov: 13:45 – 14:00 hod, 15:00 – 17:00 hod

EVIDENCE DOCHÁZKY

Ranní družina – zápis v Docházkovém sešitě

Pravidelná denní docházka – záznam v Přehledu výchovně vzdělávací práce

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO ŠD:

Přednostně se přijímají žáci, kteří ještě neprošli zájmovým vzděláváním ve ŠD, tzn. žáci 1. ročníků na základě řádně a pravdivě vyplněné přihlášky. Dále se přijímají žáci z druhých ročníků. A poté ostatní žáci 1. stupně do naplnění kapacity ŠD.

Včasná úhrada poplatku za ŠD.

Pokud nebudou splněny podmínky podle těchto kritérií, bude žák ze ŠD vyřazen.

PLATBA ZA POBYT ŽÁKA V ŠD:

Je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., §123, odst. 4 stanovena ředitelem školy. Výše platby je 1000,- Kč na celý školní rok.

Datum splatnosti je 15. října převodem na účet školy, nebo hotově v kanceláři školy.

VNITŘNÍ REŽIM ŠD:

Po ranním pobytu v družině vychovatelky odvedou žáky do prostoru šaten.

Po vyučování přebírají žáky (v 11:45 nebo po zkráceném vyučování) opět u školních šaten a odvedou je do družiny. Ostatní žáci přijdou do družiny samostatně (dle rozsahu docházky).

Své osobní věci si žáci ukládají na předem určené místo v družinových šatních skříňkách, od kterých obdrží na celý školní rok klíček (ztrátu klíčku hradí zákonný zástupce).

Žáci na Žižkově využívají šatny ŠD.

Pokud si zákonný zástupce nepřijde pro žáka, kterého si má osobně vyzvedávat do 17:00 hod., vychovatelka telefonicky vyhledá zákonného zástupce (popř. osoby jím určené). Po vyčerpání dostupných výše uvedených možností kontaktuje vychovatelka Policii ČR, aby byl jejím prostřednictvím rodičům, zákonným zástupcům nebo pověřené osobě žák předán.

Zprávy ze ŠD budou předávány zákonným zástupcům pomocí školního notýsku (netýká se písemných omluvenek).

BEZPEČNOST VE ŠD

Žáci jsou pod stálým dohledem vychovatelky. Na začátku i v průběhu školního roku vychovatelka seznamuje žáky s bezpečnostními předpisy a ochranou zdraví ve ŠD. Ve ŠD se řídí školním řádem a vnitřním řádem ŠD.

PITNÝ REŽIM

Je zajištěn.

PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ:

Zákonní zástupci mají povinnost řádně, úplně a pravdivě vyplnit přihlášku a včas oznámit změny v údajích, seznámit se s vnitřním řádem ŠD (podpisem stvrdit) a respektovat jej. Řádně písemně omlouvat nepřítomnost žáka v družině, včas uhradit úplatu za pobyt žáka v družině, a pokud žák neodchází domů či do zájmových aktivit sám, vyzvedávat ho osobně ve stanovené době.

Respektovat provozní dobu družiny a zabezpečit vyzvednutí žáka do 17:00 hod.

Hlavní budova ve Školní ulici: Zákonní zástupci, nebo jimi pověřené osoby používají k vyzvedávání dětí pouze postranní schodiště školy a z bezpečnostních důvodů (ochrany proti vniknutí cizích osob do školy) se nahlásí pomocí zvonků u vchodu vychovatelce svého dítěte. Bez ohlášení nevstupují do budovy školy!

Zdržují se v budově školy v prostorách schodiště, kde jim bude předán žák vychovatelkou školní družiny. Nevstupují do prostor základní školy!

Zákonní zástupci žáků mají právo být informováni o chování žáka v družině, o aktivitách družiny, zúčastňovat se akcí určených pro rodiče, seznámit se s tématickými plány, zhlédnout výsledky činností žáků.

Pokud rodiče chtějí získat bližší (podrobnější) informace o svém dítěti, případně o činnostech a chodu ŠD, mohou si domluvit schůzku s vychovatelkou v době, kdy nevykonává přímou pedagogickou práci s dětmi.

PRÁVA ŽÁKŮ:

Žáci mají právo užívat zařízení a vybavení školní družiny, zúčastňovat se jejích činností a akcí, podílet se na tvorbě programu a pravidel ŠD.

CHOVÁNÍ A POVINNOSTI ŽÁKŮ:

Žáci se chovají slušně, ohleduplně a přátelsky, pomáhají mladším spolužákům. Dbají pokynů vychovatelek, dodržují pravidla a předpisy vyplývající z platného školního řádu, s nímž byli seznámeni.

Bez vědomí vychovatelky nesmí žák opustit oddělení školní družiny.

Za žáka, který se nedostaví do ŠD (po vyučování, z kroužků apod.) vychovatelka nezodpovídá.

Žák může být ze ŠD ředitelem školy vyloučen, pokud soustavně porušuje pravidla chování a ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních.

POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ:

Kromě povinností stanovených školským zákonem je každý pedagogický pracovník povinen ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

ZACHÁZENÍ S POMŮCKAMI A MAJETKEM ŠD:

Žáci se chovají tak, aby nepoškozovali zařízení a vybavení ŠD. V případě, že dojde k poškození majetku, ohlásí toto žák neprodleně vychovatelce. Při úmyslném poškození hradí škodu zákonný zástupce žáka.

HODNOCENÍ ŽÁKŮ V ŠD:

ŠD pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu, který navazuje na ŠVP školy.

Kritériem pro hodnocení žáků v družině jsou zásady slušného chování, školní řád, vnitřní řád školní družiny a pravidla soužití v ŠD.

Jedná se o celkové vystupování žáka, plnění zadaných úkolů, dokončování započaté práce, reprezentaci školy.

Hodnocení provádí vychovatelka (společně s ostatními žáky) ústní formou