Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní informace > Školní poradenské pracoviště > Preventivní aktivity 2020/2021

Preventivní aktivity 2020/2021

Volba povolání

Ve dnech 14. a 17. května se všechny osmé ročníky věnovaly aktivitám zaměřeným na volbu povolání. V pátek si ještě během distanční výuky žáci vyplnili pracovní listy, se kterými se pracovalo během pondělního bloku. Hlavním cílem této akce bylo poskytnout žákům pomoc při rozhodování se o dalším studiu a vytvoření představ o možnostech následného vzdělávání. Prostřednictvím různých technik zjišťovali své osobnostní charakteristiky, studijní předpoklady a schopnosti, dále se seznámili se schématem vzdělávacího systému České republiky a portálem, který je určen pro žáky i jejich rodiče a představuje jim například jednotlivé profese, nabízí možnost vyplnění profitestu.

Mgr. Radka Martínková

 

Školní psycholog v běžné škole (z praxe naší školní psycholožky)

Školní psycholog je v dnešní době ve většině škol běžnou součástí školského poradenského pracoviště. Náplň jeho práce je velmi pestrá a je specifikována ve spolupráci s vedením dané školy, kdy záleží na potřebách školy, pedagogů a také žáků.

K hlavní pracovní náplni školního psychologa patří individuální konzultace s rodiči a žáky školy, třídními učiteli a vedením školy.

Jedná se obecně o konzultační, poradenskou a intervenční práci, péči o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení žáků), krizovou intervenci pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce. Dále se psycholog věnuje prevenci školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.) a kariérovému poradenství.

Někdy je třeba odkázat žáky na jinou instituci (dětský psychiatr, klinický psycholog, školské poradenské zařízení, zdravotnické zařízení, atp.).

Při poradenské činnosti jsou informace získané během setkání s žáky považovány za přísně důvěrné a jejich sdílení je proti profesním pravidlům. Pokud by psycholog porušil mlčenlivost, ztratil by důvěru nejen klienta, kterého by se informace týkala, ale ohrozil by celé své působení ve škole, kde se informace může velmi rychle rozšířit.

Ve třídách pracuje školní psycholog s třídními kolektivy, připravuje podpůrné aktivity. Na podnět třídního učitele nebo žáka či rodiče zadává a vyhodnocuje sociometrie. Pomocí sociometrie lze ve třídě diagnostikovat sociální klima, mapovat vrstevnické vztahy ve třídě a ty pak pomocí podpůrných aktivit a rozhovorů s jednotlivci či skupinou dětí zlepšovat. Školní psycholog také podporuje spolupráci třídy a třídního učitele. S mnoha třídami je pracováno pravidelně v průběhu celého školního roku.

Na školního psychologa se obrací často učitelé, kteří chtějí konzultovat konkrétního žáka nebo situaci ve třídě a mnohdy proběhne metodická návštěva či depistáž s následnou metodickou podporou pedagoga.

V neposlední řadě se školní psycholog účastní zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání a participuje na přípravě informačního materiálu na web školy.           

ilustrační obrázek          

Mgr. Martina Kastnerová

 

 

BŘEZEN MĚSÍC INTERNETU - aktivity na 1. stupni

Měsíc březen byl na naší škole věnován prevenci bezpečného chování na internetu. Jedná se o stále velmi aktuální téma, a to nejen z hlediska bezpečnosti. Naši žáci prvního stupně si např. zopakovali desatero chování na internetu a mohli si udělat také test, ???? odkaz na test: zde.
plakát
Ukázku krásných prací žáků 1. C a 4. D si můžete prohlédnout na platformě Jamboard od společnosti Google, která se stala součástí výuky v rámci distančního vzdělávání.
???? Odkaz na výstup prací žáků 1. C: klikni
???? odkaz na výstup prací žáků 4. D: klikni, ke stažení ukázka přípravy a náplně               
 
Mgr. Veronika Slavětínská                                              
leták

 

Víme, proč mají žáci naši školu rádi 

Škola je místem, kde dochází k intenzivnímu sociálnímu učení žáků. Význam sociálně-emocionálního klimatu školy a třídy přispívá k socializaci dítěte, kultivaci sociálních dovedností, utváření postojů, hodnot i sebevědomí a sebeúcty. Dobré školní klima má vliv na sociální chování žáků, na jejich motivaci, na průběh a výsledky učení a v neposlední řadě i na to, jací z našich žáků vyrostou lidé. Každá škola má své specifické klima, které nevzniká samo o sobě, ale cíleně se utváří. Budování a zkvalitňování klimatu školy je dlouhodobý a náročný proces. Tvorba kvalitního klimatu by proto měla být považována za jeden z klíčových úkolů současné školy. Proto jsme využili nabídku firmy Scio a pomocí dotazníkového šetření Mapa školy jsme zjišťovali silné a slabé stránky naší školy jako celku – od vnímání sociálního klimatu ve třídě přes analýzu potřeb rodičů, učitelů a provozních zaměstnanců až po zdánlivě okrajové téma spokojenosti žáků s vybavením školy. Celkově se anonymního dotazování v naší škole ZŠ TGM Poděbrady zúčastnilo 279 žáků 1. stupně, 293 žáků 2. stupně, 540 rodičů, 59 pedagogických pracovníků a 20 provozních zaměstnanců. Nástroj Mapa školy umožňuje i srovnání s ostatními školami (výzkumný vzorek v rámci ČR zahrnoval 99 ZŠ, 16 SŠ a 52 MŠ).

Nejlépe hodnocenou oblastí školy z pohledu žáků je výuka informatiky, její hodnocení je výrazně nadprůměrné i ve srovnání s ostatními sledovanými školami. S výukou informatiky jsou značně spokojeni žáci i jejich rodiče.

Osmdesát šest procent žáků prvního stupně většinou baví, o čem se učí, 14 % probírané učivo většinou nebaví. To odpovídá průměru ostatních sledovaných škol. Nejoblíbenějšími předměty žáků 2. stupně jsou tělesná výchova, informatika a zeměpis. Za záživnou, zajímavou a přínosnou výuku žáci oceňují především učitele fyziky.

Žáci prvního stupně mají ve třídě mnoho kamarádů, setkávají se jen minimálně s fyzickým násilím, nepociťují strach z jiných dětí a setkávají se relativně málo s posmíváním od jiných dětí. Osmdesát sedm procent žáků 2. stupně se cítí mezi svými spolužáky dobře, podle 95 % žáků se nestává vůbec, případně jen výjimečně, že by někdo někomu ve třídě fyzicky ubližoval. Ve srovnání s ostatními školami se jedná o nadprůměrně dobré hodnocení.

Dvacet osm procent rodičů by chtělo od školy dostávat více informací o chování svého dítěte (u ostatních škol je to jen 22 % rodičů), 72 % je se současným stavem spokojeno, a tak je nejlépe hodnocenou oblastí rodiči prvního i druhého stupně komunikace s třídními učiteli a způsob předávání informací ze strany školy. Rodiče zajímají zejména informace o prospěchu, o chování a o silných a slabých stránkách dítěte.

Přístup ze strany vedení k pedagogům je ze srovnávaných oblastí v rámci naší školy tou, s níž jsou vyučující na naší škole spokojeni nejvíce. Vztahy ve sboru jsou pak oblastí s druhou nejvyšší mírou spokojenosti. Ve srovnání s ostatními školami je spokojenost s těmito dvěma oblastmi mírně nadprůměrná. Vyučující jsou nadprůměrně spokojeni se vstřícností vedení při tvorbě rozvrhu, vnímají také ve srovnání s ostatními školami velmi nadprůměrně vedení školy jako podporu při řešení problémů. Téměř všichni vyučující si myslí, že jejich kolegové dělají svou práci dobře a že dostatečně spolupracují při plánování výuky. Vzájemné vztahy hodnotí vyučující zpravidla pozitivně, ve srovnání s ostatními školami mírně nadprůměrně. Toto zjištění je velmi důležité, žáci totiž velmi vnímají, jak se k sobě učitelé chovají, jak o sobě mluví, zda se podporují, nebo naopak, a často jejich chování napodobují.

Výsledky mapy školy přinesly i mnohá témata k zamyšlení a jsou pro nás zpětnou vazbou pro další práci. Souhrnné výstupy nám ale ukázaly, že žáci navštěvují naši školu rádi a i u rodičovské veřejnosti vnímáme vzrůstající trend zájmu o vzdělávání jejich dětí v naší škole.

 

Mgr. Jana Smíšková