Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní informace > Projekty > Projekt Zdravá škola

Projekt Zdravá školaŠkola je dlouhodobě zapojena do projektu Škola podporující zdraví řízeného Státním zdravotním ústavem v Praze. Filozofie podpory zdraví, se kterou se v našem školním životě plně ztotožňujeme, zahrnuje trvale následující atributy:

  • zdraví není jen nepřítomnost nemoci
  • zdraví je hodnotou nejvyšší
  • zdraví se týká celého člověka a jeho prostředí
  • člověk může své zdraví ovlivňovat
  • s podporou zdraví je třeba začít od nejranějšího dětství
  • prevence je výhodnější než léčba

spz_zs_logo.jpg

Naším cílem je učit děti, rodiče i učitele zdravému způsobu života a dovednostem zdraví podporujícího chování. V porovnání s předcházejícími lety se principy ŠPZ stále více stávají přirozenou součástí života školy, nejsou vnímány jako práce (navíc) na projektu, ale běžná každodenní činnost v kontextu podpory zdraví.

Naše cesta za zdravím

Zapojením do projektu Škola podporující zdraví koordinovaném SZÚ v Praze nastoupila naše škola v roce 2000 cestu podpory zdraví. V prvním čtyřletém cyklu jsme za svůj hlavní cíl považovali především naplňování zásad směřujících k pohodě prostředí, od věcného k sociálnímu a organizačnímu.
V oblasti pohody prostředí bylo naším cílem zlepšit prostředí školy z hlediska hygieny, vybavení a bezpečnosti, respektovat požadavky na optimální životosprávu, posilovat žádoucí mezilidské vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči.

Zdokonalení materiálních podmínek bylo pro většinu pracovníků školy jasným úkolem, s tímto cílem se lidé celkem snadno ztotožnili. Naráželi jsme a stále narážíme zejména „pouze“ na finanční limity. Poznali jsme ale, že mnohem těžší a náročnější je práce na dobrých vztazích, komunikaci a klimatu školy.
Období 2. cyklu trvání projektu (2004 – 2008) jsme logicky zaměřili v souladu s požadavky doby na tvorbu školního vzdělávacího programu a činnosti s tím související.
Cílem zdravého učení bylo podporovat smysluplnost všech činností, dbát na individuální přiměřenost, poskytovat častou zpětnou vazbu, vést ke spolupráci, podporovat přiměřené sebevědomí. Nejvýraznějším projevem v této oblasti je zařazení projektového vyučování jako nedílné součásti výchovně vzdělávacího procesu, používání moderních vyučovacích metod a pomůcek, péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Třetí součástí podpory zdraví je i otevřené partnerství, které mělo v mikroklimatu školy připravit děti na „dospělý“ život ve společnosti. Snažili jsme se o skutečné otevření školy městu, o zapojení do širšího společenství akcemi pro veřejnost, vytvářením a dodržováním školních tradic. Především jsme informovali o své práci, medializovali naši činnost, ať už články v regionálním tisku, vydáváním vlastního školního časopisu a zpravodaje, či tvorbou www stránek. Představu školy jako modelu demokratické společnosti jsme naplňovali fungováním žákovského parlamentu sestaveného ze zástupců tříd.